ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງກົມຮູບເງົາ
https://laofilm.gov.la/ທ່ານ%20ຄໍາເພົ້າ%20ວັນນະວົງ
ທ່ານ ຄໍາເພົ້າ ວັນນະວົງ
ຫົວໜ້າກົມ
https://laofilm.gov.la/ທ່ານ%20ນາງ%20ສິມມະນີ%20ແກ້ວແກ່ນ
ທ່ານ ນາງ ສິມມະນີ ແກ້ວແກ່ນ
ຮອງຫົວໜ້າກົມ
https://laofilm.gov.la/ທ່ານ%20ເດດນະຄອນ%20ຫຼວງໂມວິຫານ
ທ່ານ ເດດນະຄອນ ຫຼວງໂມວິຫານ
ຮອງຫົວໜ້າກົມ

ພາລະບົດບາດຂອງກົມຮູບເງົາ

ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງກົມຮູບເງົາ