ພະແນກສໍາເນົາຮູບເງົາ
https://laofilm.gov.la/ທ່ານ%20ສີສະຫວາດ%20ຮອງສົມບັດ
ທ່ານ ສີສະຫວາດ ຮອງສົມບັດ
ຫົວໜ້າພະແນກ
https://laofilm.gov.la/ທ່ານ%20ນາງ%20ສົດສະດາ%20ກອງມະນີ
ທ່ານ ນາງ ສົດສະດາ ກອງມະນີ
ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
https://laofilm.gov.la/ທ່ານ%20ສ່ຽນທະນາກອນ%20ເທບມາພັນ
ທ່ານ ສ່ຽນທະນາກອນ ເທບມາພັນ
ວິຊາການ
https://laofilm.gov.la/ທ່ານ%20ວິມົນລັດ%20ຈັນທະສອນ
ທ່ານ ວິມົນລັດ ຈັນທະສອນ
ວິຊາການ
https://laofilm.gov.la/ທ່ານ%20ນາງ%20ລັດຕະນາ%20ອິນທະພະວົງ
ທ່ານ ນາງ ລັດຕະນາ ອິນທະພະວົງ
ວິຊາການ
https://laofilm.gov.la/ທ່ານ%20ແສງອະໄພ%20ທໍາມະວົງ
ທ່ານ ແສງອະໄພ ທໍາມະວົງ
ວິຊາການ
https://laofilm.gov.la/ທ່ານ%20ເນວະດາ%20ພົມມະຈັກ
ທ່ານ ເນວະດາ ພົມມະຈັກ
ວິຊາການ

ພາລະບົດບາດຂອງພະແນກ

1. ປົກປັກຮັກສາຮູບເງົາປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນທາງປະຫວັດສາດຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ ບໍ່ໃຫ້ຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ;
2. ຄຸ້ມຄອງສາງຟີມ ແລະ ວີດີໂອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກ, ຕິດຕາມອຸນຫະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມ ພ້ອມລາຍງານສະພາບສາງໃຫ້ຄະນະກົມ ຮັບຮູ້ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
3. ຂຶ້ນທະບຽນຮູບເງົາ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວກັບຮູບເງົາ ໂດຍນໍາໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນຄອມເພີເຕີທີ່ທັນສະໄໝ ພ້ອມກັບວິທີີຈົດບັນທຶກ;
4. ສະໜອງ ແລະ ບໍລິການຂໍ້ມູນຈາກຮູບເງົາ ເພື່ອການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ;
5. ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ສ້ອມແປງຄຸນນະພາບຂອງຟີມ ແລະ ວີດີໂອ;
6. ຊອກຫາ, ເກັບກໍາ, ທ້ອນໂຮມບັນດາຟີມ, ວີດີໂອ, ວີຊີດີ, ດີວີດີ ແລະ ອື່ນໆທີ່ບັນຈຸຮູບເງົາລາວ ແລະ ຮູບເງົາຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີ ຄວາມສໍາຄັນທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງຊາດ ແລະ ສາກົນ;
7. ເຄື່ອນໄຫວສາຍຮູບເງົາ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ການເມືອງ ແລະ ບໍລິການສາຍຮູບເງົາ ເພື່ອຮັບໃຊ້ສັງຄົມ;
8. ສະຫຼຸບ, ສັງລວມວຽກງານ ຂອງພະແນກປະຈໍາອາທິດ, ປະຈໍາ 1 ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ ແລະ ປະຈໍາປີ;
9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະກົມ.
https://laofilm.gov.la/ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ກົມຮູບເງົາ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ,ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. ຖະໜົນ ຄູວຽງ, ບ້ານ ເກົ້າຍອດ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຕູ້ປນ. 1624. ເບີໂທ/ແຟັກ 021- 212 426, Email : laofilm@yahoo.com